By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden1. TOEPASSING
1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen ISACASA BVBA (Zandstraat 20 3910 Pelt, KBO nr. 0702.857.743) (hierna “ISACASA”) en haar klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, hebben de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst voorrang.
1.2. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste opdracht. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
1.3. ISACASA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen tot op het moment dat ISACASA de uit te voeren opdracht (hierna een “Opdracht”) heeft aanvaard.

2. UITVOERINGSMODALITEITEN
2.1. Alle aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van ISACASA zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tenzij anders bepaald in de offerte is enige prijsofferte geldig tot dertig (30) dagen na datum van de offerte. Enige aangegeven termijnen in enige prijsofferte of bijzondere overeenkomst zijn slechts indicatief en binden ISACASA niet. Een vertraging in de uitvoering van de Opdracht, om welke reden ook, kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de Opdracht of tot enige vorm van schadevergoeding.
2.2. Tussen ISACASA en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van de ondertekening van de offerte door de Klant, de ondertekening van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de prestaties. Elke annulering van een Opdracht dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door ISACASA.
2.3. De Klant zal, afhankelijk van de uit te voeren Opdracht:
2.3.1. de documenten, producten, monsters of systemen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht op eerste verzoek ter beschikking stellen van de medewerkers of aangestelden van ISACASA die de Opdracht uitvoeren (hierna de “Medewerkers”);
2.3.2. zorgen voor de nodige toegang tot de bedrijfsites van de Klant;
2.3.3. aan de Medewerkers de nodige informatie en instructies meedelen die betrekking hebben op de bedrijfsite van de Klant die van aard zijn om de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van de Medewerkers te waarborgen en hen indien nodig, de vereiste veiligheidsuitrusting ter beschikking stellen; en zorgen dat één van de afgevaardigden van de Klant steeds aanwezig is bij een bezoek van een Medewerker. De Klant zal ISACASA en/of de Medewerker vergoeden en vrijwaren voor enige schade die zij zou oplopen indien dit artikel 2.3 niet door de Klant wordt nageleefd.
2.4. ISACASA behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties toe te vertrouwen aan derden (zoals andere instellingen of laboratoria) die worden aangesteld door ISACASA, binnen de daartoe bepaalde wettelijke grenzen en de vigerende regels inzake erkenning of accreditatie.

3. BEPALING EN HERZIENING VAN DE PRIJZEN
3.1. Elke Opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte of enige bijzondere overeenkomst of, indien niet opgenomen in de offerte of enige bijzondere overeenkomst of bij het ontbreken van een offerte of bijzondere overeenkomst, zoals opgenomen in de door ISACASA gehanteerde tariefstelsels.
3.2. Bijkomende kosten en prestaties, zoals bijkomende onderzoeken die naast de overeengekomen Opdracht nodig zijn op grond van de vaststellingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van de Opdracht, kunnen door ISACASA
aangerekend worden.
3.3. De eenheidsprijzen worden steeds vermeld exclusief enige Belgische of buitenlandse taksen (met inbegrip van, doch niet uitsluitend de BTW). Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten voormelde eenheidsprijzen niet enige reis- en verblijfkosten van de Medewerkers.
3.4. Onverminderd de toepassing van een jaarlijkse indexatie, blijven de eenheidsprijzen opgenomen in een offerte of bijzondere overeenkomst geldig voor de duur van de specifieke Opdracht zoals bepaald in de offerte of bijzondere overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt ISACASA zich uitdrukkelijk het recht voor om enige bijkomende heffingen of belastingen die de te leveren prestaties zouden bezwaren, ingesteld of opgelegd tussen de dag van het sluiten van de overeenkomst en de dag van de levering van de betreffende prestaties, aan te rekenen aan de Klant.
3.5. Alle eenheidsprijzen kunnen door ISACASA worden gewijzigd indien de kosten van ISACASA zouden wijzigen ingevolge nieuwe belastingen en/of heffingen of wijzigingen in de kosten van ISACASA als gevolg van onder meer (zonder beperking) een wijziging van wetgeving of reglementering, energieprijzen, loon- en/of brandstofkosten en/of wisselkoersen. Nieuwe eenheidsprijzen zullen tenminste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding schriftelijk aan de Klant ter kennis worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn, heeft ISACASA het recht de nieuwe eenheidsprijzen toe te passen.

4. FACTURATIE
4.1. Voor elke opdracht wordt een factuur opgesteld. De kosten en uitgaven met betrekking tot de opdracht, evenals de bijkomende prestaties en kosten (met inbegrip van de bijkomende kosten vermeld in artikel 3), worden afzonderlijk aangerekend. Bij gebrek aan een afwijkende regeling in enige offerte of bijzondere overeenkomst, wordt de opdracht aangerekend op grond van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de opdracht.
4.2. Behoudens anders overeengekomen in enige offerte, schriftelijke overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen bij ontvangst betaalbaar volgend op de uitgiftedatum van de betrokken factuur. Enig protest van een factuur, om welke reden ook, dient binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan ISACASA te worden meegedeeld.
4.3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Klant in geval van blijvende niet betaling van een factuur na een termijn van tien (10) dagen na daartoe door ISACASA in gebreke gesteld te zijn, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 75€, onverminderd het recht van ISACASA om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling op de vervaldag is ISACASA tevens gerechtigd om de overige Opdrachten voor de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.
4.4 de diensten die verkocht worden, of ze nu al geleverd zijn of niet, blijven exclusief eigendom van ISACASA tot ze volledig betaald zijn (hoofdsom, kosten en interesten) door de klant. bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na aangetekend zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden.

4.5. Indien er bij ISACASA op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de Klant, behoudt ISACASA zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren prestaties een voorafgaande betaling of (andere) zekerheid te vragen, zelfs indien de prestaties reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de Klant weigert om op het verzoek van ISACASA in te gaan, behoudt ISACASA zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding te ontbinden.

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. Alle verbintenissen van ISACASA onder deze algemene voorwaarden zijn middelen verbintenissen.
5.2. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is ISACASA (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor enige schade, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is ISACASA niet aansprakelijk. Ingeval ISACASA aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ISACASA beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. ISACASA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. ISACASA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
5.3. Enige klacht met betrekking tot vermeende fouten in de uitvoering van de Opdracht door ISACASA dient schriftelijk aan ISACASA te worden overgemaakt binnen de acht (8) dagen nadat de schade door de Klant werd ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had moeten worden ontdekt en in ieder geval binnen een maximale termijn van één (1) jaar na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de Klant om enige remedie te kunnen eisen.
5.4. Indien een Opdracht betrekking heeft op producten, bevestigt en garandeert de Klant dat deze producten geproduceerd en op de markt gebracht worden (in België en in het buitenland) in overeenstemming met en met naleving van alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen (met inbegrip van, zonder beperking, de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten of enige nieuwe wetgeving ter vervanging van deze wet van 9 februari 1994). De Klant zal ISACASA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van enige omstandigheid waardoor voormelde garantie door de Klant niet langer kan worden gegeven. In het algemeen garandeert de Klant dat hij alle wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn te allen tijde naleeft en zal naleven. De Klant zal ISACASA vergoeden en vrijwaren voor enige schade die ISACASA zou lijden op grond van de niet-naleving door de Klant van voormelde garantie.

6. OPSCHORTING/ONTBINDING
6.1. Naast enige beëindigingsmogelijkheid opgenomen in enige schriftelijke bijzondere overeenkomst, heeft ISACASA het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten (naar keuze van ISACASA) in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 (in voorkomend geval mits naleving van artikel 35 van deze wet) of enige gelijkaardige (buitenlandse) procedure door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding behoudt ISACASA zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van ISACASA op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
6.2. Bij beëindiging of schorsing van de overeenkomst, zal enig gebruiksrecht toegekend aan de Klant op enig intellectueel eigendomsrecht van ISACASA respectievelijk vervallen of worden opgeschort. De Klant zal zich in voorkomend geval onthouden van enig verder gebruik van het aan de Klant toegekende gebruiksrecht. In geval van een beëindiging van de overeenkomst zal de Klant alle documentatie en informatie die eigendom is van ISACASA onmiddellijk terug aan ISACASA overmaken.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1. Onverminderd enige andersluidende schriftelijke bijzondere overeenkomst en het bepaalde in artikel 7.2, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking de door ISACASA geleverde prestaties eigendom van ISACASA of de bestaande rechthebbenden en worden deze in geen geval aan de Klant overgedragen, noch wordt daarop enig gebruiksrecht of licentie aan de Klant toegekend.
7.2. ISACASA kent hierbij aan de Klant een onoverdraagbaar en niet-exclusief recht toe om enig aan de Klant toegekende certificaat, attest, getuigschrift of ander document op grond van de Opdracht te gebruiken in haar commerciële activiteiten. Behoudens het voorafgaande schriftelijke akkoord van ISACASA, zal de Klant het toegekende certificaat, attest, getuigschrift of ander document enkel in zijn geheel, zonder enige wijziging of aanpassing (i.e. in de vorm zoals door ISACASA aan de Klant overgemaakt), in haar commerciële activiteiten gebruiken.

8. VERTROUWELIJKHEID
De partijen zullen enige informatie met betrekking tot de activiteiten van de andere partij strikt vertrouwelijk houden en dergelijke informatie niet vrijgeven aan enige derde partij, tenzij en in de mate dergelijke informatie algemene kennis is of wordt en beschikbaar is of wordt voor gebruik door het publiek (zonder dat dit volgt uit een fout door deze partij) en tenzij (i) in de mate waarin vereist om het voor een dergelijke Partij mogelijk te maken aan enige wettelijke of reglementaire vereisten te voldoen, (ii) op verzoek van enige overheid of overheidsinstantie, of (iii) om dergelijke partij toe te laten haar rechten te verdedigen in een wettelijke of administratieve procedure. De partij die op grond van voorgaande uitzondering enige mededeling van informatie dient te doen, zal de andere partij daarvan op de hoogte stellen (tenzij de betrokken overheid(sinstantie) deze partij verzoekt zich te weerhouden van enige communicatie aan de andere partij).

9. DIVERSE BEPALINGEN
9.1.Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen de partijen onderhandelen om deze ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
9.2.Enige bepaling van deze algemene voorwaarden die uit haar aard bedoeld is om de beëindiging van de overeenkomst te overleven, zal de beëindiging van de overeenkomst overleven, met inbegrip van, doch zonder beperking, de verplichtingen opgenomen in de artikelen 7 (intellectuele eigendomsrechten) en 8 (vertrouwelijkheid). Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal de rechten van enige partij verworven voorafgaand aan dergelijke beëindiging of ontbinding onverlet laten.

10. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK
10.1.Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
10.2.Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt behoren.

Een vraag? Bel ons

Stuur ons een email

Openingsuren

Maandag tot Vrijdag:
08u00 tot 18u00
Zaterdag en zondag: Gesloten

Ons adres

Ons bezoeken kan enkel op afspraak.
Zandstraat 20
3910 Pelt